91wan

91wan

又云∶李实不可合牛苏食之,王鳖子。王好时治术乃得验,历数之外,更美广运,封十六大国御百万妃。

久服轻身不老,明目耐饥,延年。亦有虚而不可吐者,必使薄滋味;不可纯用寒凉,必兼散表。

崔禹云∶味咸,生大冷,干,小温,无毒,主鬼气入腹,绞痛积聚。又云∶铜器盖热害汁入食中食之,发恶疮肉疽。

若缓冲似鲫鱼之弄钩,若急蹙如群鸟之遇风,进退牵引,上下随迎,左右往还,出入疏蜜,此乃相持成务,临事制宜,不可胶柱宫商,以取当时之用。若嗜欲无节,则水失所养,火寡于畏,而侮所胜,肺得火邪而热矣。

而曰我有以治天《抱朴子》云∶夫有因无而生焉,形须神而立焉,有者无之宫也,形者神之宅也,故譬于堤,堤坏则水不留矣。谓鼻纳气为生,口吐气为死。

非尽于寸关尺三部之难也,欲尽于寸关尺三部,而能以意会于脏腑之外之难也。 去甲作屑,蒸食之,断谷胜橡子。

Leave a Reply