No2488嫩模美七Mia私房床上性感三点式内衣半脱露豪乳妩媚诱惑写真40P美七Mia秀人网

No2488嫩模美七Mia私房床上性感三点式内衣半脱露豪乳妩媚诱惑写真40P美七Mia秀人网

寒热并用,各有精义,非仲景其孰能之。此伤寒、中寒治法之分也。

 心在窍为舌,肾在窍为耳,可见舌本属心,耳则兼乎心肾也。然厥气必始于足下,故于跷前察之。

丹皮桂心归尾延胡索三分牛膝赤芍莪术六分三棱四分祛瘀破结,本治瘕之正法,惟体弱者宜酌减。 三焦出气,以温肌肉、充皮肤为津,其留而不行者为液,正此义也。

如少阳、厥阴互为中气,阳明、太阴互为中气,太阳、少阴互为中气,以其相为表里,故其气互通也。 按,虚里跳动,最为虚损病本,故凡患阴虚劳怯,则心下多有跳动,及为惊悸慌张者,是即此证。

盖胃中满则肠中虚,肠中满则胃中虚,有满有虚,则上下之气得以通达,五脏血脉得以和调,而精神乃生,故神为水谷之精气也。故曰“脾藏营,营舍意”,即脾藏意也。

其数则周身上下、左右前后凡二十八脉,共长十六丈二尺。又由肘上外廉,入结于后腋之下,此皆刚筋也。

Leave a Reply